กิจกรรมจิตสาธารณะ

ชื่อกิจกรรม
               ฟ้าเหลืองพร้อมใจร่ามใจเก็บจาน

ที่มาและความสำคัญของกิจกรรม
               เนื่องจากโรงเรียนอำนาจเจริญมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทำให้ส่งผลถึงความสะอาดของโรงเรียนอีกทั้งดูแลความสะอาดยังดูแลได้อย่างไม่ทั่วถึงและภายในโรงอาหารก็เช่นกัน นักเรียนบางกลุ่มที่ไปรับประทานอาหารภายในโรงอาหารนั้นแล้วไม่ได้เก็บจานทำให้ทางโรงเรียนนั้นต้องจ้างพนักงาน ส่งผลถึงการเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ  พวกเราจึงเล็งเห็นปัญหา จึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นโดยการทำช่วยเก็บจานอาหารภายในโรงอาหารไปเก็บให้ถูกที่ เพื่อช่วยลดปัญหาส่วนนี้ให้กับทางโรงเรียน
วัตถุประสงค์
              1. เพื่อโรงอาหารสะอาดยิ่งขึ้น
              2. เพื่อนักเรียนจะได้มีความใส่ใจในการเก็บจานทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเสร็จ

วิธีดำเนินการ
              1. ประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรม
              2. แบ่งหน้าที่ในสมาชิกแต่ละคน
              3. ดำเนินการตามกิจกรรม
              4. ประเมินและสรุปผลดำเนินการ
              5. สรุปและอภิปรายผล

ผลการดำเนินงาน
              1. โรงอาหารสะอาดมากขึ้น
              2. นักเรียนในโรงเรียนมีความใส่ใจเกี่ยวกับการจัดเก็บจานเพิ่มขึ้น

สรุปและอภิปราย
              เกิดต้นแบบในการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างในการรักความสะอาดและมีความรับผิดชอบ ทำให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาสนใจปัญหาการเก็บจาน จากการไม่เก็บจานปล่อยให้พนักงานทางโรงเรียนตามเก็บนั้น ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงหันมาสนใจเก็บจานของตนเองหลังรับประทานอาหารเสร็จส่งผลให้โรงอาหารสะอาดยิ่งขึ้นและช่วยลดภาระของโรงเรียน

รูปภาพขณะปฎิบัติงาน